Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych jest Ligum Pol Spółka z o. o., ul. Sikorskiego 64, 67-200 Głogów, NIP 6931176508, REGON 390440723,nr tel: 76 8341565, e-mail: ligum@ligum.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);

2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.

3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne;

6. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

2018-05-25

LIGUM Pol Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 64, 67-200 Głogów; Centrum tel.: 6064 54 486, tel.+48/76/834-15-65, fax:+48/76/833-50-38

www.ligum.pl, e-mail: ligum@ligum.pl

 

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

1.Danych osobowe klientów:

zbieramy je w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji

dane te obejmują: nazwę firmy, NIP, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy

2. Dane osobowe odbiorców newslettera:

zbieramy je w celu dostarczenia Państwu informacji handlowych;

dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej;

podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na dostarczanie newslettera.

3. Dane osobowe zbierane w celach marketingowych:

zbieramy je w celu realizacji zadań marketingowych drogą elektroniczną;

dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu;

podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

4. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych:

dane te przetwarzamy, by móc ułatwić współpracę (e-faktury, ocena satysfakcji klienta, formularz reklamacyjny) i rozwiązać pojawiające się problemy;

dane te obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres IP

podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.

 

UPRAWNIENIA

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: RODO@ligum.pl

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.